افتتاح آموزشگاه

دوره های آموزشی ما در حوزه اعتقادات و ادیان از سال ۱۳۹۴ به صورت استانی و حضوری در استان های مختلف کشور برای نخستین بار اجرا شد. نخستین استان میزبان دوره های آموزشی ما، استان تهران بود که در رشته های مختلف مباحث ارائه گردید و با استقبال بی نظیری مواجه شد.

شروع طرح

پس از آن که به صورت ازمایشی دوره آشنایی با ادیان، مذاهب، فرق و جنبش های نوپدید معنوی برگزار گردید، طرح تفصیلی ان تدوین شده و این دوره برای اجرا در چندین استان مختلف برای مخاطبان فرهیخته در فرایند اجرا قرار گرفت.

آموزشگاه مجازی اندیشه

دانش آموختگان آموزشگاه

فهرست