از کمک های نیکوکارانه و حمایت های مالی شما صمیمانه قدردانی می کنیم. 

لطفا در قسمت پرداخت فرم زیر، هم دلیل پرداخت خود را ذکر کنید و هم شماره کارت خود را ثبت نمایید تا اگر احیانا به هر دلیلی موفق نشدیم مبلغ اهدایی شما را هزینه کنیم، بتوانیم آن را به خودتان بازگردانیم. 

ریال

هیچ نظری وجود ندارد

فهرست